Jenny 寫了一篇BLOG 有關我們買房子的事情。這裡把全部的公共設施的照片全部分享給大家。 有興趣的看看吧!!

DSCF0182 (Large).JPG

DSCF0181 (Large).JPG

DSCF0179 (Large).JPG

DSCF0178 (Large).JPG

DSCF0177 (Large).JPG

DSCF0176 (Large).JPG

DSCF0175 (Large).JPG

DSCF0174 (Large).JPG

DSCF0173 (Large).JPG

DSCF0172 (Large).JPG

DSCF0171 (Large).JPG

DSCF0170 (Large).JPG

DSCF0169 (Large).JPG

DSCF0168 (Large).JPG

DSCF0167 (Large).JPG

DSCF0166 (Large).JPG

DSCF0165 (Large).JPG

DSCF0162 (Large).JPG

DSCF0165 (Large).JPG

DSCF0165 (Large).JPG

DSCF0161 (Large).JPG

DSCF0160 (Large).JPG


Buy Me A Coffee

Evan

Attitude is everything